Nasz program i kadra

14 maja 2014 przez Kategoria: Strona Główna

Link: Kadra WYSEPKI 2


Plan dnia i roczny plan pracy dla poszczególnych grup:

DELFINKI – GRUPA MALUSZKÓW (PLAN DNIA pdf-icon)

PODSTAWOWE OBSZARY PRACY W TRAKCIE CAŁEGO ROKU:

1. Rozwój społeczny – nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego, nauka rozwiązywania konfliktów, kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych – nauka odpowiedniego zachowania podczas posiłków, nauka oraz utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków, zachęcanie do sygnalizowania potrzeb, utrwalanie nawyku mycia rąk.

3. Rozwijanie sprawności fizycznej – zajęcia rozwojowe i ruchowe – nauka lub utrwalanie umiejętności pełzania, raczkowania, siadania, chodzenia.

4. Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka – zabawy z instrumentami, zabawy ruchowe przy muzyce, słuchanie muzyki klasycznej, „Gordonki”.

5. Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką – głośne czytanie bajek, wspólne oglądanie ilustracji.


TYGRYSKI – GRUPA ŚREDNIACZKÓW (PLAN DNIA pdf-icon)

PODSTAWOWE OBSZARY PRACY W TRAKCIE CAŁEGO ROKU:

1. Rozwój społeczny – rozwój umiejętności zabawy w grupie, praca nad rozwiązywaniem konfliktów, kształtowanie pierwszych świadomych kontaktów koleżeńskich

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych – utrwalanie odpowiedniego zachowania podczas posiłków, utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków, komunikowania potrzeb związanych z jedzeniem i piciem,  zachęcanie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych, utrwalanie nawyku mycia rąk oraz wprowadzenie do nauki o higienie.

3. Rozwijanie sprawności fizycznej – zajęcia rozwojowe i ruchowe – utrwalanie umiejętności chodzenia, ćwiczenie równowagi i sprawności w poruszaniu się, rozwijanie motoryki małej – ćwiczenie koordynacji ręka-oko poprzez zajęcia i prace plastyczne, zajęcia rozwijające świadomość ciała – joga i Weronika Sherborne.

4. Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka – zabawy z instrumentami, zabawy ruchowe przy muzyce, słuchanie muzyki klasycznej, zajęcia rytmiczne.

5. Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką – głośne czytanie bajek, wspólne oglądanie ilustracji, układanie pierwszych historyjek obrazkowych.

6. Edukacja – zajęcia z użyciem plansz edukacyjnych, rekwizytów, oparte na tematyce z otaczającego dzieci świata.


ŻYRAFKI – GRUPA STARSZAKÓW (PLAN DNIA pdf-icon)

PODSTAWOWE OBSZARY PRACY W TRAKCIE CAŁEGO ROKU – przygotowanie do przedszkola:

1. Rozwój społeczny – praca i zabawa w grupie, przestrzeganie zasad ustalonych w grupie, współpraca i samokontrola oraz kształtowanie praktycznych umiejętności np. chodzenie w parach.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych – utrwalanie samodzielnego, estetycznego jedzenia, jasne i adekwatne sygnalizowanie potrzeb związanych z jedzeniem i piciem, nauka korzystania z toalety, nauka samodzielności w ubieraniu się, myciu rąk i innych podstawowych czynnościach.

3. Rozwijanie sprawności fizycznej – zajęcia rozwojowe i ruchowe – zajęcia sportowe, grupowe i drużynowe, zabawy z chustą klanzy, tworzenie prac plastyczno-technicznych, ćwiczenie pracy ręki.

4. Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka – zabawy z instrumentami, zabawy ruchowe przy muzyce, słuchanie muzyki klasycznej, zajęcia rytmiczne, wspólne śpiewanie piosenek

5. Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką – głośne czytanie bajek, wspólne oglądanie ilustracji, układanie historyjek obrazkowych.

6. Edukacja – zajęcia z użyciem plansz edukacyjnych, rekwizytów, wierszyków, piosenek i innych formach edukacyjnych, oparte na tematyce z otaczającego dzieci świata.


Poza programem podstawowym w naszym Żłobku dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych. Ich oferta może się różnić w poszczególnych latach. Zajęcia dodatkowe prowadzone u nas to między innymi:

 

1. zajęcia logopedyczne w małych grupach

2. konsultacje logopedyczne dla Rodziców

3. zajęcia metodą Sensoplastyki ®

4. zajęcia metodą Weroniki Sherborne

5. Zumba

6. Rytmika

7. Joga

8. Gordonki